Ngày 14/7/2003 – Chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận sự tồn tại của "Vùng 51", một khu vực quân sự được phân loại cấp cao của Không quân* Tháng 7-1920, tại nước Pháp. Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản "Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lênin, khẳng định lập trường kiên quyết của Quốc tế cộng sản ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Phương Đông. Luận cương của Lênin đã chỉ cho Nguyễn Ái Quốc con đường giành độc lập cho dân tộc và tự do cho đồng bào.
Sau này, Người nhớ lại và viết "Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong phòng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đày đoạ đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta".
* Ngày 14-7-1928, tại thành phố Huế đã ra đời Tân Việt cách mạng Đảng, gọi tắt là Đảng Tân Việt. Đảng này tập hợp những trí thức nhỏ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước. Địa bàn hoạt động của Đảng Tân Việt chủ yếu ở Trung Kỳ.
Đảng Tân Việt chủ trương vận động hợp nhất với "Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội" vì lợi ích của cách mạng. Đảng Tân Việt ra đời và hoạt động trong điều kiện "Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội" đã phát triển mạnh lên đường lối của Hội đã cuốn hút nhiều Đảng viên trẻ của Đảng Tân Việt.
Nội bộ Đảng Tân Việt đã diễn ra cuộc đấu tranh và khuynh hướng Cách mạng theo quan điểm vô sản đã chiếm ưu thế.
* Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà ban Sắc lệnh giảm tô ngày 14-7-1949 nhằm bổ sung cho Thông tư giảm tô nǎm 1945. Sắc lệnh này quy định: Chủ ruộng phải giảm 25% so với mức tô trước Cách mạng tháng Tám, xoá bỏ tô phụ và chế độ tá điền, lập Hội đồng giảm tô ở cấp tỉnh.
* Ngày 14-7-1982 một bộ phận quân đội nhân dân Việt Nam sang làm nhiệm vụ quốc tế ở Camphuchia về nước. Đây là đợt rút quân đầu tiên theo thông cáo chung của Hội nghị lần thứ 6 của Bộ trưởng Ngoại giao 3 nước Đông Dương. Nhân dịp này, Hội đồng Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc tế ở Camphuchia trở về.
Xem thêm